Anastasiya Om «Ma mamie»

Ma mamie

30 х35 cm

Technique du pastel