Anastasiya Om «White Yucca»

White Yucca

Price: €400

40 х 50 sm

Pastel technique