Anastasiya Om «Jesus»

Jesus

30 х 40 sm

Pastel technique